Jean Gotta

Algemene verkoopvoorwaarden

 1. Prioriteit van onderhavige voorwaarden

  Onderhavige algemene voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op al onze aanbiedingen en maken integraal deel uit van elke overeenkomst die wij met onze klanten afsluiten. Als onze klanten een bestelling bij ons plaatsen dan impliceert dit dat zij onderhavige algemene voorwaarden aanvaarden en dat ze uitdrukkelijk afzien van de toepassing van alle andere algemene voorwaarden. Er kan niet afgeweken worden van onderhavige voorwaarden tenzij door een bijzondere overeenkomst die door een bestuurder van ons bedrijf werd ondertekend.

 2. Leveringen

  1. De leveringstermijnen worden ter informatie meegedeeld en zijn niet bindend voor ons. We kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden als de leveringstermijn niet wordt nageleefd. Vertraagde leveringen geven geen recht op schadevergoeding noch op opzegging van de bestelling.

  2. Vermits onze goederen onderhevig zijn aan uitdroging geldt enkel hun gewicht bij vertrek uit ons slachthuis of uit onze ateliers.

  3. Onze goederen, ook al worden ze franco verstuurd, worden vervoerd op risico van de klant. Als de levering laattijdig wordt geleverd voor een reden die niet aan ons bedrijf geweten kan worden, of als ze onderweg gestolen of  beschadigd wordt, dan moet de klant voorbehoud maken bij de transporteur die de verantwoordelijkheid voor deze gebeurtenissen op zich neemt.

  4. Gezien de vergankelijke aard van onze goederen aanvaarden wij geen terugzendingen, behoudens voorafgaand akkoord van onzentwege. Klachten betreffende de geleverde goederen moeten bij de levering gemeld worden en moeten genoteerd worden op het vervoersdocument, of moeten per aangetekende brief gemeld worden binnen de 48 (achtenveertig) uur na levering. Als deze termijn is verstreken, dan wordt de klacht onontvankelijk, als de klacht ontvankelijk en gegrond is, dan beperkt de verbintenis van ons bedrijf zich tot de terugbetaling van de prijs die de klant voor de betrokken goederen heeft betaald.

  5. Voor de doorverkoop, behandeling, transformatie of wijziging, op eender welke manier, van de goederen, is onherroepelijke aanvaarding ervan vereist en moet er afgezien worden van beroep om eender welke reden tegen ons.

  6. Elke retourverpakking moet aan ons bedrijf terugbezorgd worden voor de volgende levering. Gebeurt dat niet, dan wordt de verpakking aangerekend volgens het tarief dat van toepassing is op de verschillende soorten statiegeld. Onze klanten kunnen dit tarief raadplegen op de maatschappelijke zetel van ons bedrijf. Elke klant die gedurende 30 dagen geen levering meer heeft ontvangen zal definitief het statiegeld die hij gedurende deze termijn niet heeft terugbezorgd moeten betalen.
 3. Betaling

  1. Al onze facturen zijn contant aan ons te betalen, tenzij het anders vermeld staat op de factuur. Alle klachten betreffende de facturatie van onze goederen moeten aan ons bedrijf gemeld worden per aangetekende brief binnen de acht dagen na levering. Gebeurt dit niet, dan wordt verondersteld dat de klant de factuur aanvaardt.

  2. Elke factuur die niet werd betaald tegen de vervaldatum geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een moratoire intrest van 10% per jaar, en een schadevergoeding van 20% van het factuurbedrag met een minimum van 125€.  We behouden ons bovendien het recht voor om de terugbetaling te eisen van de gerechtelijke kosten en de kosten van invordering die wij hebben opgelopen ten gevolge van de laattijdige betaling, en dit, overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

  3. In het geval dat de klant een van onze facturen niet betaalt dan behouden wij ons het recht voor om onze handelsrelaties met deze klant voorlopig of definitief op te schorten. Dit recht geldt voor alle lopende bestellingen als voor alle nieuwe bestellingen.
 4. Voorbehoud van eigendomsrecht

  1. Ons bedrijf blijft eigenaar van de verkochte goederen tot de klant deze effectief volledig in hoofdsom en met intresten en kosten betaalt. De niet-betaling van een verschuldigd bedrag op een van de vervaldagen kan leiden tot de terugvordering van de verkochte goederen.  Alle risico’s, inclusief toeval of overmacht, en de bewaring worden bij de levering overgedragen op de klant.
 5. Ontbindende voorwaarde en overmacht

  1. We behouden ons het recht voor om de uitvoering van een bestelling van de klant definitief op te schorten, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, in geval van faillissement, bewezen insolventie, ontbinding of wijziging van de juridische situatie van de klant.

  2. Als, in geval van overmacht, staking of een gebeurtenis die niet aan ons te wijten valt, wij niet in staat zijn om een bestelling na te komen, dan behouden wij ons het recht voor om deze als nietig en onbestaand te beschouwen zonder dat hiervoor een schadevergoeding van ons geëist kan worden. De annulering van de bestelling en de reden voor deze annulering moeten per aangetekend schrijven aan de klant gemeld worden.
 6. Toekenning van bevoegdheid en toepasbare wetgeving

  1. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van Verviers bevoegd.

  2. De overeenkomst is geregeld door het Belgische recht.